Submit Articles | Member Login | Top Authors | Most Popular Articles | Submission Guidelines | Categories | RSS Feeds See As RSS
 
 
   
Forgot Password?    New User?
 
Welcome to ARTICLEPLATFORMS.COM!

Articles » Business » Advertising >> View Article

By: Kala Ham
Phí __ng kư nhăn hàng s_ ___c tính d_a trên s_ l_c l__ng và s_ s_n ph_m trong m_i __i ng_ ___c ch_ __nh trong __n. quá tŕnh th_c hi_n __ng kư và t_m giá __ng kư th__ng hi_u
th_i k_ th_c hi_n __ng kư:
Trong tr__ng h_p n_p __n u_ quy_n qua __i di_n v_i trí tu_ c_a Quư doanh nghi_p t_i C_c v_i trí tu_, công vi_c c_a chúng tôi s_ bao g_m:
- t_ v_n v_ m_i v_n __ liên quan t_i vi_c n_p __n __ng kư nhăn hi_u;
- Chu_n b_ __n __ng kư, kư __n, n_p __n
- thông tin v_ vi_c n_p __n sau khi n_p __n, và các thông báo can d_ khác;
- X_ lư t_t c_ các khuy_t _i_m can h_ t_i __n;
- gi_i _áp các bi_n pháp __ v__t qua kh__c t_ c_a C_c SHTT;
- Theo dơi ti_n tŕnh c_a __n và th__ng xuyên c_p nh_t hi_n tr_ng cho t_i lúc có k_t lu_n chung c_c c_a C_c p&t intellectual property law firm korea SHTT v_ vi_c __ng kư nhăn hi_u;
- t_ v_n v_ vi_c s_ d_ng th__ng hi_u sau lúc c_p b_ng (n_u v_i Gi_y ch_ng nh_n)

giá bán __ng kư nhăn hi_u :
Theo qui __nh, __n th__ng hi_u ph_i __ng kư ___ng nhiên danh m_c s_n ph_m/d_ch v_ ___c phân l_c l__ng theo B_ng phân chi_c Nice phiên b_n 10.

gi_y má __ng kư nhăn hi_u:

h_ s_ __ng kư th__ng hi_u g_m:
- T_ khai __ng kư nhăn hi_u (2 b_n): theo cái 04-NH quy __nh t_i Ph_ l_c A TT 01/2007/TT-BKHCN; m_u __n __ng kư
- 09 ḍng th__ng hi_u gi_ng nhau: lo_i nhăn hàng ph_i ___c bi_u l_ rơ ràng mang __ng kư nhăn hi_u kích th__c c_a m_i thành ph_n trong th__ng hi_u không to h_n 80mm và ko nh_ h_n 8mm, p&t Intellectual property law firm korea nói chung nhăn hi_u ph_i ___c bi_u __t trong khuôn m_u nhăn hi_u có kích th__c 80mm x 80mm in trên t_ khai;
- Gi_y __ng kư buôn bán (b_n sao), giao kèo ho_c tài li_u khác công nh_n ho_t __ng cung _ng s_n ph_m, s_n xu_t nhà s_n xu_t c_a ng__i n_p __n ví nh_ C_c s_ h_u trí óc có nghi ng_ v_ tính chính xác c_a các thông tin nêu trong __n;
- Ch_ng t_ n_p phí, l_ phí
B_n chu_n b_ r_t nhi_u nh_ng th_ t_c trên và có th_ n_p tr_c ti_p t_i C_c có trí óc .

tuy nhiên , trên th_c ti_n th_i h_n này mang th_ mau l_ h_n ho_c ch_m h_n tu_ thu_c vào s_ l__ng __n n_p vào C_c t_i th_i kh_c xét nghi_m. các tài li_u n_p __n __ng kư nhăn hi_u:
__ n_p __n __ng kư nhăn hàng , Quư __n v_ ch_ c_n phân ph_i cho chúng tôi nh_ng thông tin/tài li_u sau _ây:
- Tên và liên h_ c_a ch_ nhân nhăn hi_u (n_u __ng kư d__i tên __n v_ th́ tên/__a ch_ c_a t_ ch_c ph_i trùng kh_p mang Gi_y __ng kư kinh doanh)
- chi_c th__ng hi_u xin __ng kư.

h_ s_ __ng kư th__ng hi_u là tên g_i chung, c̣n s_ h_u nh_ng __ng kư nhăn hi_u tên g_i khác nh_ __ng kư th__ng hi_u __c quy_n, __ng kư th__ng hiêu, __ng kư th__ng hi_u s_n ph_m

1 . b_i v_y , quư v_ nên phân ph_i l_nh v_c kinh doanh chính __ bi_t ___c s_n ph_m và nhà cung c_p s_ h_u nhăn hi_u và tính ___c giá bán th_c hành công tác .

- Gi_y _y quy_n (Cung c_p khi sau khi nh_n ___c thông báo __ng kư) - Danh m_c s_n ph_m hàng hóa, d_ch v_ c_n __ng kư. th_i gian __ng kư th__ng hi_u
Theo qui __nh, qui tŕnh giám __nh __n nhăn hàng tr_i qua các công _o_n sau:
(i) th_m __nh h́nh th_c (1-2 tháng),
(ii) công b_ __n trên Công báo (2 tháng);
(iii) giám __nh n_i dung (9-12 tháng);
(iii) c_p và ban b_ Gi_y ch_ng th_c __ng kư th__ng hi_u (1-2 tháng).
See All articles From Author

affiliate_link

Blogging With John Chow